Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (Termin składania ofert do 23.04.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1)    Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

2)    Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

 Termin i miejsce składania ofert: do 23.04.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 23.04.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (pok. 24), Giżycko, ul. Obwodowa 6.

Załączniki