Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ” (do21.03.2018 r.)

Przetargi | 14 marca 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WGK.7021.6.9.2018.JO                                                                                                                                              Giżycko, 13.03.2018 r.

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ALEJA 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA

BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ”

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres usługi obejmuje:

a)      wtórnik lewostronny (zakres wynikający z potrzeb),

b)      uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,

c)      projekt budowlany – 5 egz,

d)     przedmiar robót – 5 egz,

e)      kosztorys inwestorski – 1 egz,

f)       Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.

Opracowania, o których mowa w punktach c) ÷ f)  należy dostarczyć  w formie papierowej w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  1 kpl. (dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, .odt rysunkowe: .dwg, .dxf,).

Wykonawca dokona wszelkich, niezbędnych uzgodnień  dokumentacji.

 

II.                TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 30.04.2018r

 

III.             TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1.        Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2018 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

      Aleja 1 Maja 14

11– 500 Giżycko

3.        Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 110.

 

IV.             ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany projekt umowy.

 

V.                OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena – 100 %,

 

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

Ilość punktów, które można uzyskać w kryterium „cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cp = Cn : Cb x 100 pkt.

gdzie:

 

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

 

VI.             ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWOD DO:

  1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie.
  2. Zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,
  3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
  4. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.
  5. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.
  6. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w pokoju 111,  w godz. 8.00 do 14.00, tel. 0877324144 lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

 

Załączniki