Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 marca 2018r

Komunikaty | 14 marca 2018 12:37 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 12 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku

OR-I.0002.3.2018

Mieszkańcy Powiatu Płockiego

 

                        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 21 marca 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji,

  • w tym wystąpienie okolicznościowe Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Jacka Gruszczyńskiego.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie sprawozdań z realizacji w 2017 roku:         

-  zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

-  „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2019”,

- „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2018”;

  •  w tym podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w/w sprawozdań (druk nr 1-3).

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego (druk nr 4),

2) zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2018 uchwalonego uchwałą nr 293/XXX/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku (druk nr 5),

3) udzielenia pomocy finansowej (druk nr 6),

4) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2018 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim (druk nr 7),

5) wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia Powiatu Płockiego na rzecz Gminy Mała Wieś (druk nr 8),

6) wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Płockiego (druk nr 9),

7) zawarcia porozumień (druk nr 10).

8. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10. Sprawy różne, w tym m.in.:

  • przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu za 2017 r.
    (dot. Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu, Komisji Statutowej);
  •  wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

 

   Przewodniczący Rady

       /-/ Lech Dąbrowski

Załączniki