Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Przeznaczenie do dzierżawy komunalnej nieruchomości gruntowej w miejscowości Kondrajec Pański, gmina Glinojeck.

Komunikaty | 14 marca 2018 12:09 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,1407 ha, położoną w obrębie 29 - Kondrajec Pański, Glinojeck-gm., do wykorzystania wyłącznie na cele rolnicze, zgodnie z aktualnym jej zagospodarowaniem.  

Roczna wysokość czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 98,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100 i jest zwolniona z podatku VAT).  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 14 marca 2018 r., do dnia 4 kwietnia 2018 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość gruntowa, wykorzystywana na cele rolnicze, zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy tej nieruchomości.