Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Aktualności | 13 marca 2018 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2018 (Zarządzenie Nr 17/2018 oraz Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 450) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).

Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 28 marca 2018 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Kandydaci wytypowani do komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 450) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

Załączniki