Bazagmin.pl

Aktualności

XXX sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 13 marca 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na obrady XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu 
20 marca 2018 roku (wtorek),  godz.  9.00
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Gminy w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2017 roku.
 8. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krześlinie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Suchożebry na okręgi wyborcze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suchożebry
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kownaciska
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Podnieśno
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Suchożebry
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody-Nakory na odcinku Nakory-Krynica”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3614W Suchożebry-Brzozów”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2018 - 2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2023.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i informacje różne.
 28. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Osińska