Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

Aktualności | 13 marca 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców                 w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie w sprawie przesłania listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, Wójt Gminy Ciechanów informuję,                           że do 31 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt przed zabiciem lub poddaniem ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę i :

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Ciechanów.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 • sołtys,
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 

 

 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii                                                do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

Wniosek wraz z oświadczeniem znajduje się na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul.  Fabryczna 8,                                   06-400 Ciechanów, pokój nr 15 oraz u Sołtysów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki