Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg niograniczony na „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

Przetargi | 13 marca 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
Ogłoszenie nr 530194-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
1 z 34 2018-03-13, 07:26
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul.
pl. Bohaterów Nysy 7 , 59610 Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail
sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
2 z 34 2018-03-13, 07:26
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
3 z 34 2018-03-13, 07:26
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków mieszkalnych
w Gminie Wleń
Numer referencyjny: ZP.271.03.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w
Gminie Wleń” z podziałem na części: - Część I Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17 - Część II Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22 - Część III
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
4 z 34 2018-03-13, 07:26
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Kościuszki 24 - Część IV Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28 Opis przedmiotu zamówienia dla Części I - Modernizacja
energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17
Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych
istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 17 we Wleniu. ZAKRES ROBÓT DLA
CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: a. Demontaż rur spustowych, obróbek blacharskich oraz
innych elementów montowanych do elewacji ok. 50 m.; b. Demontaż okien, drzwi zewnętrznych,
parapetów ok. 30 szt.; c. Montaż wełny mineralnej od wewnątrz w połaci dachu na poddaszu, montaż folii
paroszczelnej ok. 130 m2; d. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych ok. 50 m2; e. Docieplenie elewacji,
montaż profil styropianowych gzymsów, opasek, boni i parapetów ok. 450 m2; f. Montaż warstw
wykończeniowych elewacyjnych ok. 130 m; g. Montaż elementów instalacji deszczowej, obróbek
blacharskich i innych wcześniej zdemontowanych elementów ok. 50 m.; ROZWIĄZANIA
TECHNICZNO-MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Przewiduje się przebudowę
istniejących ścian zewnętrznych murowanych poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny
mineralnej wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych. Docelowe mocowanie nowej
warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych,
w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002
W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć
tynkiem silikatowym w kolorze jasny beż. Istniejące gzymsy, bonia, opaski okienne i drzwiowe należy
odwzorować i wykonać z profili i płyt polistyrenowych. Profile odtwarzające boniowanie elewacji
frontowej należy kleić do warstwy izolacji z wełny mineralnej i zbroić siatką. Na cokole elewacji
frontowej wykonać izolację termiczną i wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do koloru
elewacji. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją
nowej warstwy izolacji termicznej. DACH Przewidziano przebudowę istniejącego dachu poprzez
wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej w przestrzeni poddasza nieużytkowego.
Istniejące warstwy wykończeniowe wewnętrzne na leży usunąć do konstrukcji. Wełnę mineralną należy
zabezpieczyć folią paroszczelną. Istniejący ogniomur wykończyć należy dachówką ceramiczną zgodnie z
istniejącym pokryciem dachu. Istniejące opierzenie z blachy stalowej należy usunąć do muru i wykonać
nowe warstwy pod montaż dachówki. RYNNY I RURY SPUSTOWE Istniejące rynny i rury spustowe są
w dobrym stanie technicznym. Po demontażu należy je dopasować do nowych grubości okładzin
ściennych i długości okapów. STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
5 z 34 2018-03-13, 07:26
okna PVC, w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. Okna elewacji frontowej
projektowane są ze szprosami okiennymi, zgodnie z częścią rysunkową. Zakazuje się stosowanie okien ze
szprosami międzyszybowymi. Okna elewacji tylnej dopuszcza się bez podziałów szprosami. PARAPETY
Przewidziano parapety zewnętrzne z profili styropianowych wykończonych tynkiem silikatowym. Spływ
parapetu wykończyć należy płytkami klinkierowymi. STOLARKA DRZWIOWA Przewidziano wymianę
istniejących drzwi zewnętrznych, prowadzących na klatkę schodową, na drewniane płycinowo-płytowe w
kolorze naturalnym, o Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć
i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowocynkowej.
UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan
zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać
przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy
drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów,
grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej
warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez
ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji
frontowej (południowej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to
konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. Przedmiot
zamówienia dla Część II: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na
dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 we Wleniu.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Projektowane jest
docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej (ok. 600
m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną
mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem.
STROPY Projektowane jest docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem
schodowym do piwnicy wełna mineralną (ok. 45 m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w
części niemieszkalnej wełną mineralną(ok. 75 m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie
stropodachu nad czwartą kondygnacją przez ułożenie płyt styropianowych warstwowych z papą
termozgrzewalna (ok. 70 m2). ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem
silikatowym w kolorze. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej.
Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski
okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
6 z 34 2018-03-13, 07:26
wykonanych w warstwie tynku. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej
projektowany jest cokół z tynku mineralnego w kolorze popielatym. W części dachu od strony frontowej
znajduje się lukarna. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarny należy
przedłużyć również połać dachu lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu
ściany lukarny wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny
tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej.
Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników
systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna
na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z
włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym
istniejącemu. LOGGIE I BALUSTRADY Od strony elewacji tylnej projektowane jest docieplenie
stropów w loggiach wg dokumentacji rysunkowej. Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i
montaż nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu
wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia
ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy,
ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na legarach i nowego pokrycia z blachy. RYNNY I RURY
SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
(ok. 60 m). STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o
współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający
szprosy okienne z podzałem na 4 części w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie
okien ze szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie
drzwi balkonowych od strony elewacji południowej ( tylnej ) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty
stropowej loggi. PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w kolorze
ceglanym. W elewacji tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo.
STOLARKA DRZWIOWA W elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na
drzwi PVC okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy.
Projektowana jest wymiana drzwi do piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła
Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe
dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej UWAGI
• Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian
murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne
metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
7 z 34 2018-03-13, 07:26
zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów,
wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy
tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne
odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej
(południowej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to
konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. Przedmiot
zamówienia dla Część III: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24 PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji są prace
budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul.
Kościuszki 24 we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC
ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze jasno
żółtym. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms
wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne
ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych
wykonanych w warstwie tynku. Gzyms i opaski okienne wykończenie tynk silikatowy 2 kolor jaśniejszy
niż kolor tynku 1 zachowany w tej samej tonacji, inny niż biały. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na
elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego w kolorze popielatym. W
części dachu od strony frontowej znajduje się lukarna. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian
bocznych lukarny należy przedłużyć również połać dachu lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą
tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarny wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym.
Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej
warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą
mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6
szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K.
Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem
silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się zastosowanie wybranych materiałów,
projektant dopuszcza ich zmianę na inne o odpowiadających parametrach technicznych. ŚCIANY
Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny
mineralnej (ok. 400 m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad
piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze
styropianem. Projektowane jest docieplenie ściany zew. lukarny od środka. Projektowane jest docieplenie
ściany wew. klatki schodowej do piwnicy od środka klatki schodowej. STROPY / STROPODACH
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
8 z 34 2018-03-13, 07:26
Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją poprzez ułożenie płyt warstwowych
styropianowych pokrytych papą. Projektowane jest docieplenie pod biegiem schodowym na pierwsze
piętro od strony wnętrza klatki schodowej do piwnicy. Projektowane jest docieplenie stropów w loggiach i
balkonach wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych. (ok. 70 m2). STOLARKA
OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła
Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z podziałem na 4 części
w proporcji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W
elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji
południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi. PARAPETY Od strony
elewacji frontowej parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. Na elewacji tylnej stosować parapety
stalowe malowane proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W elewacji tylnej na ścianie wschodniej
wykusza projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o współczynniku
przenikania ciepła Uc=1,3 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi wew. na drzwi
PVC okleinowane do piwnicy o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3 LOGGIE I BALUSTRADY
Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i montaż nowych balustrad stalowych malowanych
proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max.
12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany
jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na legarach i
nowego pokrycia z blachy. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur
spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki
blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych
należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i
zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i
projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed
niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia
należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby
przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio
przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (północnej) zakazuje się montażu anten i urządzeń
technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w
warstwie izolacji termicznej. Przedmiot zamówienia dla Część IV: Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
9 z 34 2018-03-13, 07:26
Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych
istniejącego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 26-28 we Wleniu. ROZWIĄZANIA
TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Projektowane jest docieplenie ścian
zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej wg dokumentacji
rysunkowej i opisu przegród budowlanych Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony
północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej
klatki schodowej na parterze styropianem. (ok. 770 m2). STROPY Projektowane jest docieplenie stropu
nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem schodowym do piwnicy wełna mineralną. (ok. 250
m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w części niemieszkalnej wełną mineralną. (ok. 100
m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją przez ułożenie
płyt styropianowych warstwowych z papą termozgrzewalna. (ok. 150 m2). ELEWACJA Elewacja
frontowa budynku jest podzielona na dwie części różniące się kolorem tynku. Podział odzwierciedla
pierwotną strukturę własności. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki
styropianowej. Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej
projektowane są opaski okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz
stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku. Wykończenie elewacji frontowej części
budynku z lokalem usługowym w przyziemiu projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze
pastelowym pudrowym. Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 2 w tej samej tonacji,
lecz jaśniejszym, innym niż biały. Drugą część budynku wykończyć tynkiem silikatowym 3 w kolorze
pastelowo miętowym. Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 4 w tej samej tonacji
pastelowo miętowym, lecz jaśniejszym od głównego koloru elewacji, innym niż biały. Na wysokości 30
cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego 1 w
kolorze ceglanym w części budynku w kolorze pudrowym oraz z tynku mineralnego 2 w kolorze jasno
szarym w części budynku w kolorze miętowym. W części dachu od strony frontowej znajdują się lukarny.
W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarn należy przedłużyć również połacie
dachu lukarn. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarn wykończyć
okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z
włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej
warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych,
o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie
może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na
warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
10 z 34 2018-03-13, 07:26
zastosowanie wybranych materiałów, projektant dopuszcza ich zmianę na inne o odpowiadających
parametrach technicznych. LOGGIE I BALUSTRADY Od strony elewacji tylnej projektowane jest
docieplenie stropów w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej. Konieczny jest demontaż
istniejących balustrad i dostosowanie ich gabarytów do nowej szerokości wnęk loggi i balkonów po
dociepleniu przegród. Balustrady oczyścić przed montażem i malować proszkowo. Wysokość balustrady
110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące
zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaż istniejącego
pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż papy termozgrzewalnej. RYNNY I RURY SPUSTOWE
Projektowana jest wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa STOLARKA
OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła
Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z podzałem na 4 części
w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W
elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji
południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi i balkonów.
PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. W
elewacji tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo. STOLARKA
DRZWIOWA W elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC
okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest
wymiana drzwi do piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3. OBRÓBKI
BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej
grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej.
II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45262500-6
45261220-2
45443000-4
45421100-5
45450000-6
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
11 z 34 2018-03-13, 07:26
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy polegających na
wykonaniu instalacji solarnej na dachach budynków wraz z instalacją.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
12 z 34 2018-03-13, 07:26
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert na kwotę nie mniejszą niż: 1.1. Część I „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17” 150 000 złotych (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych); 1.2. Część II „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 150 000 złotych (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych); 1.3. Część III „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 200 000 złotych (słownie: dwieście
tysięcy złotych). 1.4. Część VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy
złotych). 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż: 2.1. Część I „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17” 200 000 złotych (słownie: dwieście
tysięcy złotych); 2.2. Część II „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych);
2.3. Część III „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych); 2.4. Część
VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej
przy ul. Kościuszki 26/28” 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, zdolną do
wykonania zamówienia, w szczególności (dotyczy wszystkich części) co najmniej jedną osobą pełniącą
funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) posiadający
doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych o podobnej złożoności jak
przedmiot zamówienia tj. remont lub modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego do
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
13 z 34 2018-03-13, 07:26
rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej niż
100 000 złotych. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert:
2.1. Część I „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17” wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające
na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacja lub termomodernizacja
budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości
zadania nie mniejszej niż 150 000 złotych. 2.2. Część II „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego
budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” wykonał należycie co
najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub
modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze
wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej niż 150 000 złotych. 2.3. Część III
„Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy
ul. Kościuszki 24” wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót
budowlanych związanych z remontem lub modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego
do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej
niż 200 000 złotych. 2.4. Część VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” wykonał należycie co najmniej
jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub
modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze
wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej niż 400 000 złotych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
14 z 34 2018-03-13, 07:26
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą do złożenia, w
terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: 1. informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż: 1.1. Część I „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17” 150 000
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 1.2. Część II „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 150 000
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 1.3. Część III „Modernizacja energetyczna
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
15 z 34 2018-03-13, 07:26
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 200 000
złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 1.4. Część VI „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” 300 000
złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 2.1. Część I „Modernizacja
energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
17” 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych); 2.2. Część II „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 200 000
złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych); 2.3. Część III „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 300 000
złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych); 2.4. Część VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego
budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” 500 000 złotych
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
16 z 34 2018-03-13, 07:26
1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający
winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez
osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub
podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie
pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów
występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie
innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I „Modernizacja
energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
17” 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 2. Część II „Modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 10 000
złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 3. Część III „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego
budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 10 000 złotych (słownie:
dziesięć tysięcy złotych); 4. Część VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” 15 000 złotych (słownie:
piętnaście tysięcy złotych);.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
17 z 34 2018-03-13, 07:26
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
18 z 34 2018-03-13, 07:26
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
19 z 34 2018-03-13, 07:26
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
20 z 34 2018-03-13, 07:26
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
21 z 34 2018-03-13, 07:26
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.: 1) zmiana warunków wykonania umowy jest
konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
warunków ich wprowadzenia: - wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk
żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; -
konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej
geodezyjnie; - w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów
dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - konieczność przeprowadzenia wykopalisk,
badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych; -
konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia
wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy; - wystąpienie Siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; - w przypadku
konieczności zmian dokumentacji projektowej; - zmian terminu umowy o dofinansowanie prze Instytucję
dotującą; 2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
22 z 34 2018-03-13, 07:26
usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie
czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 3) Jeżeli w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych
postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób
zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 1.2. zachodzi co najmniej jedna z
okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp. 2. W przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia -
odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. W przypadku
zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana
wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym
zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 5. W przypadku zmiany w okresie
obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 6. W przypadku zaistnienia sytuacji
określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym
szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien
zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych
przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do
Umowy. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu. 10. Ponadto na
wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b)
wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału
podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
23 z 34 2018-03-13, 07:26
podwykonawstwa 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych
teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy. 12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
24 z 34 2018-03-13, 07:26
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
nr:
1 Nazwa:
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu
zamówienia dla Części I - Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu
przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 17 we Wleniu. ZAKRES
ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: a. Demontaż rur spustowych, obróbek
blacharskich oraz innych elementów montowanych do elewacji ok. 50 m.; b. Demontaż okien, drzwi
zewnętrznych, parapetów ok. 30 szt.; c. Montaż wełny mineralnej od wewnątrz w połaci dachu na poddaszu,
montaż folii paroszczelnej ok. 130 m2; d. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych ok. 50 m2; e. Docieplenie
elewacji, montaż profil styropianowych gzymsów, opasek, boni i parapetów ok. 450 m2; f. Montaż warstw
wykończeniowych elewacyjnych ok. 130 m; g. Montaż elementów instalacji deszczowej, obróbek
blacharskich i innych wcześniej zdemontowanych elementów ok. 50 m.; ROZWIĄZANIA TECHNICZNOMATERIAŁOWE
– PROGRAM PRAC ŚCIANY Przewiduje się przebudowę istniejących ścian
zewnętrznych murowanych poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej wg
dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji
wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, w rozstawie 6
szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K.
Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem
silikatowym w kolorze jasny beż. Istniejące gzymsy, bonia, opaski okienne i drzwiowe należy odwzorować i
wykonać z profili i płyt polistyrenowych. Profile odtwarzające boniowanie elewacji frontowej należy kleić do
warstwy izolacji z wełny mineralnej i zbroić siatką. Na cokole elewacji frontowej wykonać izolację
termiczną i wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Spękanie istniejącej
okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji
termicznej. DACH Przewidziano przebudowę istniejącego dachu poprzez wykonanie warstwy izolacji
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
25 z 34 2018-03-13, 07:26
termicznej z wełny mineralnej w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Istniejące warstwy wykończeniowe
wewnętrzne na leży usunąć do konstrukcji. Wełnę mineralną należy zabezpieczyć folią paroszczelną.
Istniejący ogniomur wykończyć należy dachówką ceramiczną zgodnie z istniejącym pokryciem dachu.
Istniejące opierzenie z blachy stalowej należy usunąć do muru i wykonać nowe warstwy pod montaż
dachówki. RYNNY I RURY SPUSTOWE Istniejące rynny i rury spustowe są w dobrym stanie technicznym.
Po demontażu należy je dopasować do nowych grubości okładzin ściennych i długości okapów. STOLARKA
OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna PVC, w kolorze białym, o współczynniku
przenikania ciepła Uc=0,9. Okna elewacji frontowej projektowane są ze szprosami okiennymi, zgodnie z
częścią rysunkową. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. Okna elewacji tylnej
dopuszcza się bez podziałów szprosami. PARAPETY Przewidziano parapety zewnętrzne z profili
styropianowych wykończonych tynkiem silikatowym. Spływ parapetu wykończyć należy płytkami
klinkierowymi. STOLARKA DRZWIOWA Przewidziano wymianę istniejących drzwi zewnętrznych,
prowadzących na klatkę schodową, na drewniane płycinowo-płytowe w kolorze naturalnym, o Uc=1,3.
OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane
do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. UWAGI • Przed
przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych,
zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a
następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi
środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją
nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą
istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału
izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (południowej) zakazuje się
montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach
osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45111300-1, 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4,
45421100-5, 45450000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
26 z 34 2018-03-13, 07:26
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
2 Nazwa:
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
zamówienia dla Część II: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu
przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 we Wleniu.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Projektowane jest
docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej (ok. 600
m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną
mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem.
STROPY Projektowane jest docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem
schodowym do piwnicy wełna mineralną (ok. 45 m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w
części niemieszkalnej wełną mineralną(ok. 75 m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu
nad czwartą kondygnacją przez ułożenie płyt styropianowych warstwowych z papą termozgrzewalna (ok. 70
m2). ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym w kolorze.
Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący do
odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne ze styropianu o
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
27 z 34 2018-03-13, 07:26
profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie
tynku. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z
tynku mineralnego w kolorze popielatym. W części dachu od strony frontowej znajduje się lukarna. W
związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarny należy przedłużyć również połać dachu
lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarny wykończyć
okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z
włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy
izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu
stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może
przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju
i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. LOGGIE I BALUSTRADY Od
strony elewacji tylnej projektowane jest docieplenie stropów w loggiach wg dokumentacji rysunkowej.
Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i montaż nowych balustrad stalowych malowanych
proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12
cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest
demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na legarach i nowego
pokrycia z blachy. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur spustowych,
materiał - blacha tytanowo-cynkowa (ok. 60 m). STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana
wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane
są okna posiadający szprosy okienne z podzałem na 4 części w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje
się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane
jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji południowej ( tylnej ) w związku z dociepleniem stropu
oraz płyty stropowej loggi. PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w
kolorze ceglanym. W elewacji tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo.
STOLARKA DRZWIOWA W elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na
drzwi PVC okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy. Projektowana
jest wymiana drzwi do piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3. OBRÓBKI
BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej
grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej UWAGI • Przed przystąpieniem do
prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach
widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć
mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
28 z 34 2018-03-13, 07:26
konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego
systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego
ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego,
uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (południowej) zakazuje się montażu anten i
urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w
warstwie izolacji termicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45111300-1, 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4,
45421100-5, 45450000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
3 Nazwa:
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
29 z 34 2018-03-13, 07:26
zamówienia dla Część III: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24 PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji są prace
budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul.
Kościuszki 24 we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC
ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze jasno
żółtym. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący
do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne ze styropianu
o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie
tynku. Gzyms i opaski okienne wykończenie tynk silikatowy 2 kolor jaśniejszy niż kolor tynku 1 zachowany
w tej samej tonacji, inny niż biały. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej
projektowany jest cokół z tynku mineralnego w kolorze popielatym. W części dachu od strony frontowej
znajduje się lukarna. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarny należy przedłużyć
również połać dachu lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarny
wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić
siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej
warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o
rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może
przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju
i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się zastosowanie
wybranych materiałów, projektant dopuszcza ich zmianę na inne o odpowiadających parametrach
technicznych. ŚCIANY Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji
termicznej z płyt z wełny mineralnej (ok. 400 m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony
północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki
schodowej na parterze styropianem. Projektowane jest docieplenie ściany zew. lukarny od środka.
Projektowane jest docieplenie ściany wew. klatki schodowej do piwnicy od środka klatki schodowej.
STROPY / STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją poprzez
ułożenie płyt warstwowych styropianowych pokrytych papą. Projektowane jest docieplenie pod biegiem
schodowym na pierwsze piętro od strony wnętrza klatki schodowej do piwnicy. Projektowane jest
docieplenie stropów w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych.
(ok. 70 m2). STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o
współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy
okienne z podziałem na 4 części w proporcji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
30 z 34 2018-03-13, 07:26
szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi
balkonowych od strony elewacji południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej
loggi. PARAPETY Od strony elewacji frontowej parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. Na elewacji
tylnej stosować parapety stalowe malowane proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W elewacji tylnej na
ścianie wschodniej wykusza projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o
współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi wew.
na drzwi PVC okleinowane do piwnicy o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3 LOGGIE I
BALUSTRADY Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i montaż nowych balustrad stalowych
malowanych proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość
prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej.
Projektowany jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na
legarach i nowego pokrycia z blachy. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur
spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki
blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych
należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i
zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i
projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym
działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy
sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby
przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych
do tynku; • Na elewacji frontowej (północnej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych.
Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji
termicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45111300-1, 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4,
45421100-5, 45450000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
31 z 34 2018-03-13, 07:26
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:
4 Nazwa:
Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
zamówienia dla Część IV: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na
dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 26-28
we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY
Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny
mineralnej wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych Projektowane jest docieplenie ścian
lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany
wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem. (ok. 770 m2). STROPY Projektowane jest
docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem schodowym do piwnicy wełna
mineralną. (ok. 250 m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w części niemieszkalnej wełną
mineralną. (ok. 100 m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją
przez ułożenie płyt styropianowych warstwowych z papą termozgrzewalna. (ok. 150 m2). ELEWACJA
Elewacja frontowa budynku jest podzielona na dwie części różniące się kolorem tynku. Podział
odzwierciedla pierwotną strukturę własności. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
32 z 34 2018-03-13, 07:26
kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej
projektowane są opaski okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania
opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku. Wykończenie elewacji frontowej części budynku z
lokalem usługowym w przyziemiu projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze pastelowym
pudrowym. Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 2 w tej samej tonacji, lecz jaśniejszym,
innym niż biały. Drugą część budynku wykończyć tynkiem silikatowym 3 w kolorze pastelowo miętowym.
Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 4 w tej samej tonacji pastelowo miętowym, lecz
jaśniejszym od głównego koloru elewacji, innym niż biały. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji
północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego 1 w kolorze ceglanym w części
budynku w kolorze pudrowym oraz z tynku mineralnego 2 w kolorze jasno szarym w części budynku w
kolorze miętowym. W części dachu od strony frontowej znajdują się lukarny. W związku z projektowanym
poszerzeniem ścian bocznych lukarn należy przedłużyć również połacie dachu lukarn. Ściany boczne
wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarn wykończyć okładziną drewnianą w kolorze
brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją
nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą
mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2.
Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną
izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w
kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się zastosowanie wybranych materiałów, projektant dopuszcza
ich zmianę na inne o odpowiadających parametrach technicznych. LOGGIE I BALUSTRADY Od strony
elewacji tylnej projektowane jest docieplenie stropów w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej.
Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i dostosowanie ich gabarytów do nowej szerokości wnęk
loggi i balkonów po dociepleniu przegród. Balustrady oczyścić przed montażem i malować proszkowo.
Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm.
ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest
demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż papy termozgrzewalnej. RYNNY I
RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowocynkowa
STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku
przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z
podzałem na 4 części w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami
międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od
strony elewacji południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi i balkonów.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
33 z 34 2018-03-13, 07:26
PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. W elewacji
tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W
elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o
współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi do
piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny
elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45111300-1, 45262500-6, 45261220-2, 45443000-4,
45421100-5, 45450000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57fdae75...
34 z 34 2018-03-13, 07:26

Załączniki