Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa magazynu na sprzęt

Przetargi | 12 marca 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 12.03.2018 r.

271.3.2018   

           

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa magazynu na sprzęt prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo, które odbyło się w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 1315 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje:

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 600 000,00 zł,

2) do dnia 12.03.2018 r. do godziny 1300 wpłynęła 1 oferta.

3) oferty złożyli:          

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

(netto)

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

 (brutto)

Okres gwarancji

(miesiące)

1

Wroński Stanisław Marcin

Smardzewo 88D, 09-110 Sochocin

1 300 000,00

1 599 000,00

24

 

4) termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy.

 

 

Wójt Gminy Strzegowo

 

                                                                                                         /-/ Wiesław Zalewski