Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

Przetargi | 12 marca 2018 11:16 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.7011.2.2018.1                                                                                              Mirsk, dnia:12.03.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”  zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego o przesłanie swojej oferty w przedmiotowym temacie.

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) Nazwa zamówienia:

Nadzór Inwestorski zadania pn: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” .

Lokalizacja:  Mirsk,  Plac Wolności 15

2) W zakres nadzoru wchodzą następujące roboty budowlano-montażowe realizowane, ze środków  Gminy Mirsk oraz współfinansowane w ramach Projektu nr RPDS.06.01.03-02-0002/17-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej , Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr 6.1.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną –ZIT:

 ZADANIE NR I roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku przy Placu Wolności 15.

ZADANIE NR II kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym.

ZADANIE NR III zatoka parkingowa.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań:

 2.1 ZADANIE NR I roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne w budynku przy Placu Wolności 15 (A,B,C,D,E):

2.1.1 w części A (kamienica)  rozbiórki, remont frontowej elewacji, wymiana więźby dachowej, naprawa elementów dachu mansardowego, wymiana więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wzmocnienie stropów drewnianych nad I i II piętrem, oraz przebudowa pomieszczeń na I piętrze, wymiana stropu drewnianego na WPS w miejscu lokalizacji sanitariatów na I piętrze, remont wszystkich pomieszczeń parteru, I i II piętra z wyjątkiem lokali usługowych 1/23 i 1/25, roboty murarskie, zamurowania otworów, nowe ścianki działowe, roboty tynkarskie (odbicie i wykonanie nowych), posadzkarskie, malarskie, izolacyjne, wymiana istniejącej stolarki na okna drewniane z nawiewnikami, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy miedzianej, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drewniana w tym również drzwi drewniane o odporności ogniowej, okładziny ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi, montaż ścianek systemowych w sanitariatach, okładziny posadzek i schodów na ciągach komunikacyjnych z płyt granitowych antypoślizgowych, wykonanie schodów prowadzących na II piętro z drewna twardego wraz z obustronnymi poręczami, wykonanie impregnacji obniżającą stopień zapalności schodów, wykonanie obudowy stropów drewnianych i skosów poddasza z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30 oraz oddymiania klatki schodowej, uzyskanie zezwolenia na zajęcie chodnika w celu prowadzenie robót elewacyjnych .

2.1.2 w części B (łącznik) termomodernizacja budynku,  remont i wzmocnienie więźby dachowej, wymiana istniejącego pokrycia dachowego na płytę warstwową, montaż obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, wykonanie obudowy stropów drewnianych  z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30, remont węzłów sanitarnych na parterze w pełnym zakresie, otworzenie pomieszczenia 1/1 poprzez wykonanie czterech otworów przesklepionych łukami, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana istniejącej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej drzwiowej, w tym również drzwi drewniane o odporności ogniowej, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo, okładziny ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi, montaż ścianek systemowych w sanitariatach, okładzin posadzek i schodów na ciągach komunikacyjnych z płyt granitowych antypoślizgowych,

2.1.3  w części C (sala widowiskowa) wymiana  istniejącego pokrycia dachowego na  nowe z płyt warstwowych, wymiana obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, remont kratownic stalowych dachowych, remont konstrukcji wsporczej sufitu nad sala widowiskową poprzez wykonanie i montaż nowych krążyn profilujących łukowy sufit z miejscową naprawa tynków i gładzi w miejscu montażu krążyn, wzmocnienie stropu pod salą widowiskową poprzez wykonanie ścian podpierających posadowionych na nowych fundamentach, remont podłóg sali widowiskowej w tym ułożenie podłogi z parkietu dębowego o minimalnych wymiarach klepki 400x70x22mm, roboty wykończeniowe w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana 3 szt istniejących okien na okna drewniane klatek kabiny kinowej EI 60 szt 2 i okno PVC EI 60 3,05x4,05 na sali szt 1, całkowita wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na drzwi drewniane, drzwi o odporności ogniowej wykonać jako drewniane, montaż parapetów wewnętrznych drewnianych, zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo, wymiana posadzek w pomieszczeniach parteru na posadzki zgodne z opisem w PB ,

2.1.4, w części D (dobudówka zachodnia) wymiana  istniejącego pokrycia dachowego na  nowe z płyt warstwowych, wymiana obróbek blacharskich z blachy cynk-tytan, termomodernizacja obiektu, wymiana stolarki okiennej, wymiana  stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, drzwi o odporności ogniowej wewnętrzne wykonać jako drewniane, remont podłóg sceny i pomieszczeń z garderobami, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie,

2.1.5, w części E(dobudówka południowa) roboty rozbiórkowe oraz przebudowa części E, montaż nowej więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki karpiówki, remont pomieszczeń piwnicy 0/11 i 0/12, wzmocnienie  stropu klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej,  montaż studzienek doświetlających okna piwniczne wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym drzwi EI30 oraz kurtyna lub roleta przeciwpożarowe w  pomieszczeniu 2/7, termomodernizacja obiektu, montaż urządzenia typu schodołaz dla osób niepełnosprawnych zamiast platformy schodowej pokonującej 3 stopnie schodowe pomiędzy pomieszczeniami 1/5 i 1/6, montaż na klatce schodowej dźwigu osobowego z dwoma przystankami z obudową przystosowanego również dla osób niepełnosprawnych na wózku wraz z przygotowaniem miejsca pod montaż dźwigu oraz  pracami wykończeniowymi w jego obrębie i zasilaniem elektrycznym, oddymianie klatki schodowej, roboty wykończeniowe całości w tym roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacyjne.

2.1.6 wykonanie instalacji sanitarnych w całym obiekcie w tym: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, wnętrzna instalacja ciepłej i zimnej wodny oraz cyrkulacja, instalacja kanalizacyjna, instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej wraz z instalacją ogrzewczą central wentylacyjnych, klimatyzacja sali widowiskowej, wentylacja sanitariatów, instalacja centralnego ogrzewania.

2.1.7 wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w całym obiekcie w tym m.in.: instalacja siłowa ogólnego przeznaczenia, instalacje oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego, gniazdowa, oświetlenia awaryjnego, zasilająca urządzenia dedykowane, informatyczna w pomieszczeniu sali widowiskowej, instalacja okablowania dla systemu nagłośnienia w sali widowiskowej, instalacja dla projektora multimedialnego w sali widowiskowej , instalacja oddymiania klatki schodowej oraz instalacja uziemiająca i odgromowa i przyłącze energetyczne,

2.1.8 wykonanie w pomieszczeniu kotłowni gazowej robót budowlanych rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, okładziny ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej EI30, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd, montaż rozdzielnicy elektrycznej kotłowni, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż umywalki, baterii, wykonanie studzienki schładzającej.

 2.2 ZADANIE NR II kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym

2.2.1 montaż urządzeń kotłowni gazowej zgodnie z projektem wyposażonej w kocioł gazowy 125 kW z zamkniętą komorą spalania, pobierający powietrze do spalania z zewnątrz wraz z automatyką kotła, oraz innymi urządzeniami w obrębie kotłowni zgodnie PB w tym m.in. zasobnik c.w.u o pojemności 300l, pompy obiegowe, filtry, zawory, czujniki, pompa studzienki schładzającej, przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla UDT,

2.2.2 zasilenie urządzeń kotłowni w energię z rozdzielnicy elektrycznej kotłowni (zamontowanej w ramach zadania nr I), wykonanie rozruchu technologicznego kotłowni po wykonaniu przyłącza gazowego ,

2.2.3 montaż instalacji spalinowo wentylacyjnej kotłowni tj. wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej 2 kpl, czerpni powietrza zewnętrznego wraz z przewodem czerpalnym, montaż przewodu spalinowego z blachy kwasoodpornej w istniejącym kominie z wyprowadzeniem ponad dach, sporządzenie protokołu odbioru przewodów kominowych i wentylacyjnych,

2.2.4 montaż wewnętrznej instalacji gazowej rurociąg fi. 200 2 mb, fi.65 7 mb, fi. 25 1 mb wraz z kurkami gazowymi, filtrem gazowym, manometrem, Zaworem MAG-3 dn 65  zamontowanym w szafce zewnętrznej, próba szczelności instalacji gazowej, przygotowanie  dokumentacji odbiorowej dla UDT

2.2.5 przyłączenie do nowego kotła instalacji grzejnikowej c.o., c.w.u. oraz obiegu nagrzewnic central wentylacyjnych.

2.3 ZADANIE NR III zatoka parkingowa

2.3.1 przygotowanie terenu, wykonanie robót ziemnych i budowa zatoki parkingowej wraz ze zjazdem z ulicy Sikorskiego na działce 209/7 zgodnie z PB,

2.3.2 rozbiórka istniejących garaży zlokalizowanych wzdłuż muru ceglanego w miejscu projektowanej zatoki parkingowej, naprawa muru ceglanego po robotach rozbiórkowych,

2.3.3 wykonanie ogrodzenia  z siatki na słupkach stalowych od strony ogródków działkowych.

Szczegółowy zakres robót określają:

1)Projekt budowlany przebudowa budynku Klubu Integracji Społecznej w tym roboty drogowe opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz.

2) Projekt budowlany  remontu elewacji budynku przy Placu Wolności 15  opracowany 10 października 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz .

3)Projekt budowlany branży instalacyjnej sanitarnej opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz.

4) Projekt budowlany branży instalacyjnej elektrycznej opracowany 15 grudnia 2016r. przez Przedsiębiorstwo Biuro Kompleksowych Inwestycji Budowlanych Jan Adamkiewicz

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż.

6) Przedmiary robót wszystkich branż z grudnia 2017r. jako materiały pomocnicze.

Wartość nadzorowanych robót dla poszczególnych branż wynosi:

a) branża budowlana sanitarna i elektryczna wg Zadania nr I – wartość robot netto = 3.062.000,00 zł  b)branża sanitarna wg Zadania nr II – wartość robót netto = 116.000,00 zł

c) branża drogowa wg Zadania nr III - wartość robót netto = 242.000,00 zł

Razem wartość robót netto = 3.420.000,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych będzie Izery Bis Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości 59-630 Mirsk, Al. Wojska Polskiego 1B, z którą  zostanie podpisana stosowna umowa z terminem realizacji dla wszystkich zadań 30.07.2019r.

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć w siedzibie Gminy Mirsk w terminie do dnia 21.03.2018r. do godz. 12:30 wyłącznie w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć/przesłać w  zamkniętej kopercie/opakowaniu.    Koperta/opakowanie  zawierające ofertę winno być zaadresowane do amawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wyko­nawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Oferta na Nadzór Inwestorski zadania pn: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia  Klubu Integracji Społecznej w Mirsku- nie otwierać przed 21.03.2018 godz. 12:30”.  

2) Do oferty należy dołączyć Wykaz wszystkich osób (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

W wykazie należy umieścić osobę Inspektora Nadzoru  branży konstrukcyjno-budowlanej jako Inspektora Wiodącego  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeniem potwierdzającym kwalifikacje w zakresie nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych oraz Inspektorów Nadzoru o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  oraz elektrycznej z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do oddania się do dyspozycji Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia.

3) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena ryczałtowa – 100%

4) Badanie rynku  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http//bip.mirsk.pl  zakładka: Przetargi.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Ewa Pachciarek, specjalista  d/s remontów i inwestycji, tel. 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl

6) Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

7) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu  stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Załącznikami do zapytania są:

1. Formularz ofertowy,

2. Wykaz osób,

3. Formularz umowy,

4. Dokumentacja projektowa.

Załączniki