Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Janikowo, 16 marca 2018 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


Numer sprawy: MGZO.261.1.4.2018

Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

 

Wyjaśnienia:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z częścią V ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ - dla Zadania nr II Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert. W tym stanie rzeczy uprzejmie proszę o podanie czy Zamawiający wymaga, aby ww. pojazd był pojazdem wyprodukowanym jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych i posiadający stosowane świadectwo homologacji na taki typ pojazdu.

 

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż wymaga dla Zadania II, by wykonawca dysponował minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub lekkim, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający nie wymaga, aby ww. pojazd był pojazdem wyprodukowanym jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający nie wymaga, aby ww. pojazd posiadał świadectwo homologacji na taki typ pojazdu.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ww. zadanie było realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opinię Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w zakresie przystosowania pojazdu do przewozu osoby niepełnosprawnej.

 

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza, aby ww. zadanie było realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał opinię Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w zakresie przystosowania pojazdu do przewozu osoby niepełnosprawnej.

 

Pytanie 3:

Ponadto proszę o podanie czy Zamawiający wymaga, aby ww. pojazd posiadał jakieś konkretne wyposażenie, takie jak np.:

-zabudowa do przewozu wózka inwalidzkiego z homologacją,

-najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu,

-zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

-komplet pasów zaczepnych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

-komplet pasów zabezpieczających osobę z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.

    

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga, aby ww. pojazd posiadał jedynie zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

            Zamawiający informuje, że  nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

Ogłoszenie nr 529585-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie: Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa  6 , 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519.
Adres strony internetowej (URL): www.mgzo.janikowo.biposwiata.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mgzo.janikowo.biposwiata.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Numer referencyjny: MGZO.261.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w Gminie Janikowo oraz ucznia/uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szerzawach w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: Zadanie I – Załącznik nr 9, Zadanie II – Załącznik nr 10, Zadanie III – Załącznik nr 11

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (licencja) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100.000,00 PLN (suma gwarancyjna nie ulega zmianie w przypadku złożenia oferty na jedno, dwa lub trzy zadania).
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający wymaga, by minimum 1 autobus, nie starszy niż z rocznika 2008, był wyposażony w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VII.2.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VII.7.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w kraju, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-kopia aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, -dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100.000,00 PLN (suma gwarancyjna nie ulega zmianie w przypadku złożenia oferty na jedno, dwa lub trzy zadania), -wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert (w tym minimum 1 autobusem, nie starszym niż z rocznika 2008, wyposażonym w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – Wykonawca przedstawi aktualną decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia dla osób niepełnosprawnych wraz z aktualnym protokołem z wykonania czynności dozoru technicznego). Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

-oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, -formularz ofertowy, -wzór umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ, parafowany przez Wykonawcę, -dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jeżeli okażą się one korzystne dla zamawiającego lub gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z innych nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-21, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty zostaną otwarte dnia: 21 marca 2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, Pokój nr 119 Sala Konferencyjna

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Zadanie I-Załącznik nr 9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Zadanie II-Załącznik nr 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Zadanie III-Załącznik nr 11
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Ogłoszenie nr 500052557-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Janikowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 529585-N-2018
Data: 12/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, Krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa  6, 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519.
Adres strony internetowej (url): www.mgzo.janikowo.biposwiata.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Oferty zostaną otwarte dnia: 21 marca 2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo Pokój nr 119 Sala Konferencyjna
W ogłoszeniu powinno być: Oferty zostaną otwarte dnia: 21 marca 2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo Pokój nr 119 Sala Konferencyjna

 

Ogłoszenie nr 500052932-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Janikowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 529585-N-2018
Data: 12/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, Krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa  6, 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519.
Adres strony internetowej (url): http://mgzo.janikowo.biposwiata.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa 6 , 88160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519. Adres strony internetowej (URL): www.mgzo.janikowo.biposwiata.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa 6 , 88160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519. Adres strony internetowej (URL): http://mgzo.janikowo.biposwiata.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.mgzo.janikowo.biposwiata.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: forma pisemna Adres: Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://mgzo.janikowo.biposwiata.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: forma pisemna Adres: Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

Ogłoszenie nr 500053242-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
Janikowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529585-N-2018
Data: 12/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, Krajowy numer identyfikacyjny 34092840500000, ul. ul. Przemysłowa  6, 88160   Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 35 31 213, e-mail agnieszka.majkowska@janikowo.com.pl, faks 52 35 13 519.
Adres strony internetowej (url): http://mgzo.janikowo.biposwiata.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający wymaga, by minimum 1 autobus, nie starszy niż z rocznika 2008, był wyposażony w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 40 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający wymaga, by minimum 1 autobus, nie starszy niż z rocznika 2008, był wyposażony w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: -kopia aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, -dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100.000,00 PLN (suma gwarancyjna nie ulega zmianie w przypadku złożenia oferty na jedno, dwa lub trzy zadania), -wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert (w tym minimum 1 autobusem, nie starszym niż z rocznika 2008, wyposażonym w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – Wykonawca przedstawi aktualną decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia dla osób niepełnosprawnych wraz z aktualnym protokołem z wykonania czynności dozoru technicznego). Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: -kopia aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, -dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100.000,00 PLN (suma gwarancyjna nie ulega zmianie w przypadku złożenia oferty na jedno, dwa lub trzy zadania), -wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie I, -co najmniej dwie usługi, polegające na dowożeniu dziecka/dzieci niepełnosprawnego/niepełnosprawnych do szkoły przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość każdej z usług minimum 50.000,00 zł brutto – w przypadku składania ofert na Zadanie II, -co najmniej jedną usługę, polegającą na dowożeniu dzieci do szkół przez okres trwania zajęć szkolnych (minimalny okres 1 usługi – 9 miesięcy), wartość usługi minimum 250.000,00 zł brutto - w przypadku składania ofert na Zadanie III. -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż dysponuje w przypadku: -Zadania I - minimum 3 autobusami z minimalną ilością 45 miejsc siedzących dla pasażerów i 1 busem dostosowanym do przewozu co najmniej 20 osób, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert; -Zadania II – minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, posiadającym badania techniczne aktualne na dzień składania ofert; -Zadania III – minimum 2 autobusami z minimalną ilością 40 miejsc siedzących dla pasażerów, posiadającymi badania techniczne, aktualne na dzień składania ofert (w tym minimum 1 autobusem, nie starszym niż z rocznika 2008, wyposażonym w podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – Wykonawca przedstawi aktualną decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia dla osób niepełnosprawnych wraz z aktualnym protokołem z wykonania czynności dozoru technicznego). Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej części zamówienia. -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe. W przypadku: -Zadania I – minimum 3 kierowców autobusów i 1 kierowca busa; -Zadania II-minimum 1 kierowca busa; -Zadania III – minimum 2 kierowców autobusów. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednej części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Oferty zostaną otwarte dnia: 21 marca 2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, Pokój nr 119 Sala Konferencyjna
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Oferty zostaną otwarte dnia: 23 marca 2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, Pokój nr 119 Sala Konferencyjna
 

Załączniki