Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w Nisku przy ul.Sopockiej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci nN oświetlenia drogowego

Komunikaty | 28 lutego 2018 08:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Nisko, 28 lutego 2018r.

PPB.6733.1.10.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2017.1267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 29.01.2018r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Mateja z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UGiM Nisko, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. budowie sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych wraz z zasilaniem kablowym i oprawami oświetleniowymi na działkach o nr ew. 403, 437/1, 437/6 w Nisku- niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek