Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym dla wydania decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Nisku ul.Willowa

Komunikaty | 13 lutego 2018 13:19 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 12 luty 2018r.

PPB.6733.1.2.2018

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 10.01.2018r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 443/20, 443/19, 463, 471/3, 470, 469, 468, 467/3, 467/4, położonych w Niskuprzy ul. Willowej niniejszym informuję, że:

1. planowane przedsięwzięcie zostało pozytywniezaopiniowane przez zarządcę drogi gminnejpismem z dnia 18.01.2018r. znak RG.7100.1.9.2018.DD,

2. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek