Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci

Przetargi | 13 lutego 2018 12:04 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 13-02-2018r.

Numer sprawy: RI.271.3.2018.TM

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)
- etap trzeci”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 307.050,00zł.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi

Termin płatności

1

Emil Majewski

20-021 Lublin,
ul. Solna 5/15

  703.560,00 zł

20-06-2018

72 mies.

30 dni

 

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki