Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Przetargi | 13 lutego 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.i.3.2018MF                                               Starogard Gdański dnia 13.02.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 13.02.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 513884-N-2018 z  dnia 05.02.2018r.  na ;  pełnienie funkcji inspektora  nadzoru nad  wykonaniem zadaniem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę  110 000,00         
  2. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na jedną lub dwie   części objęte zakresem zamówienia.

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto

Ilość pobytów

na budowie w tygodniu

Część 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

zadaniem pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kan. sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

Część 2.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad

zadaniem pn;

„Rozbudowa sieci kan. sanit.  w m. „ i pn; „Projekt i  budowa sieci kan. sanit. grawit-tłocznej w m Koteże, Rokocin  Dąbrówka”

 

1

Promis Mirosław  Łopato

ul.  Jana Pawła II  7/3

77-100 Bytów

 

Nie dotyczy 

 

53 013,00 zł

2

2

 Macrotec sp. z o.o.

ul. s. Klonowicza  2E/6

  80-405 Gdańsk

 

117 096,00 zł

227 304,00zł

4

 

3. Termin wykonania zamówienia 16.09.2019 r

 

4. Warunki płatności zgodne z zapisami we wzorze umowy tj.  rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane będzie fakturami częściowymi oraz fakturą

    końcową  w 8 etapach  (powiązanych z okresami  rozliczeniowymi z wykonawcami  robót)  , w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa.

 

Pouczenie:

Wykonawcy-oferenci, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia tej  informacji na stronie  internetowej ; przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.