Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych”

Przetargi | 09 lutego 2018 21:31 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

 

Ogłoszenie o zamówieniu    

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część I -  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Załączniki do Części I SIWZ – IDW  

 

Wzór umowy - Część II SIWZ    

 

Opis Przedmiotu Zamówienia - Część III SIWZ   

 

Dokumentacja Projektowa