Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe) na terenie działek nr 271/5 i 296 obręb geodezyjny Sasek Mały, gm. Szczytno

Aktualności | 08 lutego 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmę A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą 10-501 Olsztyn ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe) na terenie działek nr 271/5 i 296 obręb geodezyjny Sasek Mały, gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

Załączniki