Bazagmin.pl

Aktualności

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Aktualności | 12 stycznia 2018 20:55 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej            do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Skulsk.

 

 OBRĘB GEODEZYJNY: MNISZKI

Lp.

Oznaczenie

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

    KW KN1N/00050542/0

q  działka nr  337

 

2

Powierzchnię nieruchomości

q  o powierzchni 0,3255 ha;

 

3

Opis nieruchomości

Niezabudowana

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość wydzierżawiana                        na rzecz Koła Łowieckiego nr 10 „Gopło” w Skulsku.

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta               na czas nieokreślony.

6

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

100,00 zł. za rok

7

Terminy wnoszenia opłat

do 30 września każdego roku

8

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

                             

              Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3, lub telefonicznie (63) 268-20-18 wew. 111.

    Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.  w dniach           od 10.01.2018 r do dnia 01.02.2018 r.