Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w obr. geod. Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 12 stycznia 2018 11:36 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wilkasy – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 11 styczna 2018r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1.2018 znak: RRG.6733.25.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Wilkasy, gmina Giżycko

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).