Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej - ul. Makowa w Wilkasach", gmina Giżycko.

Komunikaty | 12 stycznia 2018 09:27 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257)

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 12.01.2018r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Grygiencza złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. „Budowy drogi gminnej – ul. Makowa w Wilkasach”, gminie Giżycko.

 

         Trasa projektowanej drogi planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 297, 879, 337/1, 341/2, 346/1, 346/2, 341/12, 341/14, 341/15, 345/1, 345/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.