Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetargi | 12 stycznia 2018 09:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz  Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi nieograniczony  przetarg  pisemny  na sprzedaż  następującej  nieruchomości:

 

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 566/4 obręb 2 Mirsk o powierzchni 0,8382 ha. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00028461/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Północna i wschodnia granica działki porośnięta jest drzewami ( brzoza, olcha, modrzew, świerki ). Na działce znajdują się, dwie niecki basenowe (zarośnięte roślinnością, częściowo zasypane gruzem) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, instalacje-zniszczone). Pozostałości te oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% .


Wadium wynosi – 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 40 000,00 zł. 


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:


W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk przedmiotowa nieruchomość ma  symbol U - tereny usług .


1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa-hotelarstwo.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa-gastronomia, kultura, rozrywka, sport, rekreacja; zieleń urządzona wraz z obiektami małej  architektury;  parkingi i place; - obiekty i sieci infrastruktury technicznej.


Zabudowa usługowa (gastronomia) wyłącznie  jako funkcja wbudowana.


3. Ustala się realizację zespołu zabudowy bez możliwości rozpraszania na terenie działki.


4. Istniejące obiekty przeznaczone są do wyburzenia

Zagospodarowanie nieruchomości będzie polegać na wybudowaniu oraz oddaniu do użytku   budynku (hotel, motel lub zajazd) który będzie posiadał minimum 50 miejsc gastronomicznych i 30 miejsc noclegowych. Przy czym przez oddanie budynku do użytku rozumie się - otrzymanie przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  wydane przez właściwy organ budowlany.


Termin zagospodarowania : do 5 lat od podpisania  umowy  przeniesienia prawa własności w formie  aktu notarialnego.


Obciążenia  i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:


Nieruchomość jest wolna od wad prawnych i fizycznych. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest prawem nieodpłatnej, bezterminowej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 566/1 polegające na korzystaniu z   działki gruntu numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) w celu korzystania z parkingów samochodowych, które będą wzniesione na powierzchni 0,16ha (szesnaście arów) na działce gruntu numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) z których to parkingów będzie korzystał także każdoczesny właściciel działki gruntu numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) , a w związku z korzystaniem z tych parkingów, prawie  każdoczesnego  właściciela  działki 566/1, do wstępu, przechodu i przejazdu po drodze znajdującej się na działce numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) – jako dojazdu do działki numer 566/1 od strony ulicy Aleja Wojska Polskiego. Sąsiednia przyległa działka nr 566/1 jest obciążona prawem nieodpłatnej, bezterminowej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) polegające na korzystaniu przez każdoczesnego  właściciela działki gruntu numer  566/4 (przed podziałem 566/2) przy inwestycjach prowadzonych przez Gminę Mirsk oraz jej następców prawnych na działce  numer 566/4 (przed podziałem 566/2 ) z sieci: wodnej, kanalizacyjnej i sieci energetycznej wybudowanej przez „KAD” Spółka z o.o. stanowiącej własność „KAD” Spółka z o.o., a znajdujących się  na działkach gruntu numer 566/1 i 566/4 (przed podziałem 566/2) obręb 2 Mirsk. Kandydat na nabywcę nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu wody i ścieków komunalnych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku z siedzibą w Mirsku przy ul. Mickiewicza nr 38 oraz jego następców prawnych.  


Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że w razie niewywiązania się z obowiązku oddania inwestycji do użytku w terminie pięciu lat od daty nabycia przedmiotowej nieruchomości zapłaci Gminie Mirsk karę umowną w wysokości  200 000,00 zł. wraz z oświadczeniem, że co do obowiązku zapłaty kary podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c oraz, że Gmina Mirsk będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego, w razie niewywiązania się przez niego z tych obowiązków i wystąpi o nadanie aktowi klauzuli wykonalności. Gminie Mirsk przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej. Gmina Mirsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od daty nabycia nieruchomości przez Nabywcę, przy czym skorzystanie przez Gminę Mirsk z tego prawa nastąpić może w przypadku niedotrzymania przez Nabywcę terminu zabudowy nieruchomości w terminie j/w. Odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594 k.c. Prawo odkupu nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk ujawnione zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.


Termin i miejsce składania pisemnych ofert.


Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Mirsk  działka nr 566/4” należy składać w  Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pok. nr 1, do dnia  16.02.2018r., do godz. 1500.


Pisemna oferta powinna zawierać

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, a w przypadku cudzoziemców zgody MSW i A na nabycie nieruchomości

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki         bez zastrzeżeń,

4) oferowaną cenę i  sposób jej zapłaty  (oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej),

5) kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

6) numer rachunku bankowego oferenta,

7) opis  zagospodarowania  nieruchomości wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji.

8) podpis oferent


Przetarg odbędzie  się w dniu 22.02.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac  Wolności  nr  39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 13 00 (część jawna) o godz. 14 30 (część niejawna ).


Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16.02.2018r. do godz. 1330 w kasie tut. Urzędu lub na konto  PKO  BP  SA  o  /  Jelenia  Góra   nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468. Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu.  Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  


Informacji udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami komunalnymi Mariusz Pastuszek tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.