Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.

Przetargi | 12 stycznia 2018 08:56 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza II-gi  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej:

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%.


Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadziksięgę wieczystą KW nr JG1S/00020527/2, w której jako współwłaściciel wpisana jest Gmina Mirsk.


Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,70m2.

Opis lokalu:
- lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 42,70m2 położony na parterze budynku nr 1 w Rębiszowie, składający się z następujących pomieszczeń:
- dwa pokoje o łącznej pow. użytkowej 34,40 m2,
-  kuchnia  o pow. użytkowej 8,30 m2.

WC suche w częściach wspólnych budynku. Brak pomieszczeń przynależnych.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi  15 000,00zł.  


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 3 000,00zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. przedmiotowa nieruchomość posiada symbol MN 1 – zabudowa mieszkaniowa.


Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

Sprzedaż lokalu następuje z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014r., poz. 1200 z póź. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02. 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku – Plac Wolności  nr 39 w sali nr 12 ( sala posiedzeń ) o godzinie 1130 .

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu tj. kwotę  3 000,00 zł. należy wpłacić do dnia 12.02.2018 r. do godz. 1330 w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o / Jelenia  Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacji udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami komunalnymi Mariusz Pastuszek tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.