Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Obwieszczenie Nr 90/2017 w sprawie I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego /Armii Krajowej 8/1 /

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 90/2017

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 I Przedmiot przetargu:

 Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 8 w Giżycku o pow. 72,36 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu w wymiarze 55/1000 części udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 731 (obręb 2 Giżycko) o pow. 405m2 opisanej w KW OL1G/00013600/5; lokal użytkowy nie jest objęty księgą wieczystą.

Lokal składa się z 4 pomieszczeń, łazienki oraz przedpokoju. Na dzień ogłoszenia przetargu lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Na dzień zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości świadectwo zostanie dostarczone. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  - kontur 8MW.

Cena wywoławcza nieruchomości:  67 831,00 zł

Wadium: 7 000,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 II Pozostałe informacje:

 

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku     o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 19 stycznia 2018 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 7.12.2017 r.