Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Nr 89/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokal mieszkalny Łuczańska 2/12

Komunikaty | 07 grudnia 2017 15:51 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE   NR 89/2017

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Łuczańskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,20 m2 oraz pomieszczenia przynależne: pomieszczenie nr 12 na poddaszu o pow. 6,80m2  i piwnica o pow. 3,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 83/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 278/4 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 818 m2.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 12 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Łuczańskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,20 m2 oraz pomieszczenia przynależne: pomieszczenie nr 12 o pow. 6,80m2  i piwnica o pow. 3,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 83/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 278/4 (obręb 1 Miasta Giżycko) o pow. 818 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00020774/7, dla lokalu mieszkalnego nie wyodrębniono księgi wieczystej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 116 398 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

  

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 18 stycznia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 7.12.2017 r.