Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XXX sesję Rady Powiatu w Płocku na dzień 20 grudnia 2017r.

Komunikaty | 07 grudnia 2017 15:23 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 5 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

w Płocku

OR-I.0002.10.2017

Mieszkańcy Powiatu Płockiego

 

                    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zawiadamiam, że zwołuję XXX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 20 grudnia 2017r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Informacja nt. porządku obrad.

3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.   Postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.   Przyjęcie „Kierunków Działania Zarządu Powiatu w Płocku na 2018 rok”;     

  - w tym podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 1).

7.   Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, w tym:

 - odczytanie opinii RIO, - podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 2).

8.   Uchwalenie Budżetu Powiatu Płockiego na rok 2018, w tym:        

  - przedstawienie projektu uchwały budżetowej,     

  - odczytanie opinii RIO, - odczytanie wniosków i opinii komisji stałych,

 - odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,

- dyskusja- przedstawienie stanowiska klubu radnych,

- podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2018 (druk nr 3).

9.   Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1)     przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok (druk nr 4),

2)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok (druk nr 5),

3)     zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Płocku na 2018 rok (druk nr 6).

10. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12. Sprawy różne, w tym m.in.:

  • wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

/-/ Lech Dąbrowski

Załączniki