Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 11 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 07 grudnia 2017 13:39 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.32.2017

 

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 07 grudnia 2017 roku


w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Woźnikach


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.)

 

z w o ł u j ę

 

na dzień 11 grudnia 2017 roku na godz. 1500

nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Woźnikach

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 304/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2017 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018,

b) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok,

c) zmiany uchwały Nr 220/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2017-2023.

4. Zakończenie sesji.