Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ( modernizacji) linii kablowej SN 15kV w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Aktualności | 07 grudnia 2017 09:47 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak: RR-AB.6733.24.2017                                                                                                                                                                                                                               Szczytno, dnia 04.12.2017 r..

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Adama Kujawskiego, zam. ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (modernizacji) linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 3021/3, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Marek Krawczyk).