Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 6 grudnia 2017r.

OR.272.130.2017 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych
  w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo pocztowe w obrocie krajowym
  i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie
  z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2017 poz. 1481).
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym.
 3. Wykaz zamawianych usług:

1) Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe:

a) zwykłe- przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii
w obrocie krajowym,

b) zwykłe priorytetowe- przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii
w obrocie krajowym,

c) polecone- przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii
w obrocie krajowym,

d) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO)- przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym.

e) Koszty zwrotu przesyłek nieodebranych

2) Przez paczki pocztowe rozumie się paczki:

- zwykłe- rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii

IV. Szczegółowe informacje dotyczące wykonanej usługi:

 1. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wykonawczego (Dz. U. z 2013r. poz. 545).
 2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.
 3. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą za porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
 4. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
 5. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie ( pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia (awizo);
  w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.
 6. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia
  ( wydania ) jest równy kosztowi wysłania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.
 7. Uiszczenie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru.
 9. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.
 10. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.
 11. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach.

b) sporządzania w dwóch egzemplarzach ( w tym jeden dla Wykonawcy ) zestawień
ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych, wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą

c) sporządzenia w dwóch egzemplarzach ( w tym jeden dla Wykonawcy ) zestawień
ilościowo- wartościowych nadanych przesyłek rejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony
z Wykonawcą.

V.  Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,
  ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śl. Usługa będzie świadczona pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku najpóźniej do godziny 11.00.  Wykonawca będzie przyjmował przesyłki od Zamawiający pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 do 15.00 w punkcie obsługi na terenie miasta Lwówek Śląski. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje punktem obsługi na terenie miasta Lwówek Śląski przesyłki będą odbierane przez Wykonawcę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz braku poprawy pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy jakości usług złożonego na piśmie przez Zamawiającego – po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy jakości świadczonych usług.

3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2018- 31.12.2018r.

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym tj. miesiącu kalendarzowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzana co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych.

5. Należności wynikające z faktur VAT , Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

6. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb  Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym.

7. Podane w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Formularz ofertowy  z danymi oferenta ( załącznik nr 1)
 2. Formularz cenowy ( załącznik nr 2)
 3. Projekt umowy z uwzględnieniem powyższych zapisów, opracowany przez wykonawcę.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami :

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Barbara Rosochacka – Horanin - tel. 75 782 28 76, faks 75 782 36 54

e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59- 600 Lwówek Śl. w zamkniętych kopertach z następującym oznaczeniem: „Oferta na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim” lub złożenie oferty w formie skanu na adres email: sekretariat@powiatlwowecki.pl.

       2.      Termin składania ofert upływa     15.12.2017 r. o godz. 13.00.

IX.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie opierał się na kryterium najniższej ceny, która zostanie wyliczona (suma wszystkich pozycji) w oparciu o szacunkowe ilości podane w formularzu cenowym

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy  z danymi oferenta ( załącznik nr 1)
 2. Formularz cenowy ( załącznik nr 2)

 

Lwówek Śląski, dnia 6 grudnia 2017r.

Załączniki