Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

    Lwówek Śląski, dnia 06 grudnia 2017 r.

OR.272.129.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz.1038 z późn. zm.).

 

Kod CPV: CPV 30195000-2

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim
w tym:

 

a)         do 4000 kompletów samochodowych,

b)        do 200 szt. motocyklowych,

c)         do 200 szt. motocyklowych z przeznaczeniem na ciągniki,

d)        do 300 szt. motorowerowych,

e)         do 300 szt. samochodowych na przyczepy

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

IV OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu zamówione partie tablic rejestracyjnych wg zapotrzebowania Zamawiającego złożonego każdorazowo w pisemnym zamówieniu począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Najdłuższy termin dostawy poszczególnej partii tablic nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przy każdorazowej dostawie tablic Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania (protokolarnego) a następnie złomowania starych tablic

rejestracyjnych na swój koszt . Zamawiający przewiduje tzw. interwencyjne dostawy tablic polegające na wytworzeniu i dostarczeniu wtórników tablic rejestracyjnych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) . Oferta powinna:
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego, adres email, numer NIP,
  - podpisana czytelnie przez Wykonawcę
  - zawierać cenę netto i brutto,
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp)

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, wraz z ofertą, następujące dokumenty:

- Zaświadczenie wydane przez właściwego Marszałka Województwa w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75 ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.).

3. W przypadku braku dokumentu o którym mowa w ustępie 2 zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.

VI WARUNKI POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów drogą pisemną lub faksem (75 782 36 54).

     W przypadku braku możliwości porozumiewania się faksem dopuszcza się przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanych dokumentów, oświadczeń lub pism zawierających podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej przez Wykonawcę lub podpis Zamawiającego (e-mail zamawiającego: komunikacja@powiatlwowecki.pl).

Jednocześnie należy przesłać/dostarczyć oryginały pism i oświadczeń, oryginały lub kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumentów, które zostały przekazane faksem lub drogą elektroniczną.

2. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Tadeusz Szpunar Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych

tel. (75) 7822893

 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: 20 grudnia 2017r. godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, (Sekretariat znajduje się na II piętrze budynku pokój nr 222) 59-600 Lwówek Śląski.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2017 r. godz. 12.30 na sali konferencyjnej pokój nr 221. Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej . Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4,
59-600 Lwówek Śląski 
 

OFERTA NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
W LWÓWKU ŚLASKIM
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

20 grudnia 2017 r. godz. 12.30

VIII KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: najniższa cena.
 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
  i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca winien podać cenę zgodnie z załączonym wzorem oferty – Załącznik nr 1 .
 3. Wartość punktowa kryterium „cena oferty” obliczana jest według wzoru:

         Cn

C = ------- x 100 pkt

         Co

gdzie:

C – wartość punktowa badanej oferty,

Cn – cena oferty najtańszej ze wszystkich ważnych ofert rozpatrywanych (zł brutto),

Co – cena oferty rozpatrywanej (zł brutto).

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.

 1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1- Wzór formularza ofertowego.

Załącznik 2 - Wzór umowy

Załączniki