Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Przetargi | 06 grudnia 2017 12:49 | Publikujący: Gmina MirskGMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Pl. Wolności 39

tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 

Znak sprawy: ZP.271.96.2017

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66516000 – 0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej),

66515000 – 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty),

66516100 – 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej),

66512100 – 3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPV nr 6.

 

1.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na trzy następujące zadania:

 

Zadanie I - Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Mirsk wraz z  jednostkami  organizacyjnymi.

Zakres  zamówienia obejmuje:

1)   ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:

- od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia,

2)   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

3)   ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

4)   obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

 

Zadanie II -  Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mirsk.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)   obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2)   ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

3)   ubezpieczenie Assistance,

4)   ubezpieczenie Zielona Karta

5) ubezpieczenie AUTO CASCO

 

Zadanie III - Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mirsk.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części IV SIWZ.

 

2.Wymagany termin wykonania zamówienia.

1) Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r.

2) Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy z wyjątkiem:

  • ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia,
  • polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen 12 miesięczny  okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

 

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10. Cena specyfikacji 20,00 zł.

 

4.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

W zakresie procedury przetargowej:  

Tadeusz Nowik – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w godz. 7:30 – 15:30  tel. 75 6470457, e-mail: inwestycje@mirsk.pl

W zakresie przedmiotu zamówienia: 

Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk w godz. 7:30 – 15:30  tel. 75 6470449, e-mail: skarbnik@mirsk.pl

 

5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem  Przetarg – Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi – nie otwierać przed dniem 15.12.2017r, godz. 11:00 należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat).

 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub wybrane zadanie.

 

7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1) Zamawiający wymaga od wybranego w każdym Zadaniu zamówienia Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, zawartym w części III niniejszej SIWZ

 

8.Wadium przetargowe – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Dla potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, iż posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku.

 

2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

3)   Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie jakiegokolwiek z określonych przez Zamawiającego warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

10.Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2017r. o godz.11:15 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

12.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

Zadanie I:

a) cena - 60 %

b) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 40 %

Zadanie II:

a) cena  – 60%

b) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%

Zadanie III:

a) cena – 60%

b) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%

 

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru  oferty najkorzystniejszej.

 

14. Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 628599-N-2017 z dnia 06 grudnia 2017r.


ZAŁACZNIKI:

1) SIWZ

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenie - zał. nr 1 do cz. I SIWZ

4) Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 2 do cz. I SIWZ

Załączniki