Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku zakładu produkcji konstrukcji stalowych” na terenie działek nr 21/57 i 21/75 obręb Korpele, gmina Szczytno.

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Znak sprawy: RR.OP.6220.11.2017                                                                 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy PPHU „AUTO-TECH” Nieskórski Robert, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku zakładu produkcji konstrukcji stalowych” na terenie działek nr 21/57 i 21/75 obręb Korpele, gmina Szczytno.

         Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104, tel. (89) 623 25 95 w godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki