Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno

Aktualności | 05 grudnia 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Znak sprawy: RR.OP.6220.10.2017                                                             Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r.

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia została wydana decyzja znak: RR.OP.6220.10.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104, tel. (89) 623 25 95 w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki