Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 806/2, 807/2, 808/2, 809/2, 810/1, 810/4, 811/2, 814/2, 812, 813, 823/2, 824/2 położonych w Nisku”.

Komunikaty | 14 listopada 2017 11:26 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 14.11.2017 r.

OSK.6220.10.2017.GD

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 21 ust.2 pkt. 8 oraz art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405) zawiadamiam, że w dniu 14.11.2017 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny – piasku z terenu działek ewid. nr 806/2, 807/2, 808/2, 809/2, 810/1, 810/4, 811/2, 814/2, 812, 813, 823/2, 824/2 położonych w Nisku”.

Inwestor – Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Konieczny, Gniewczyna Łańcucka 346, 37-203 Gniewczyna Łańcucka;

Inwestor – Pan Jan Piłat, ul. Podsanie 15, 37-400 Nisko.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek