Bazagmin.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE

Aktualności | 14 listopada 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

WÓJT GMINY SKULSK

 

podaje do publicznej wiadomości, że 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skulsk;

 

1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 2/1 o pow. 6,4600 ha, KW KN1N/00095436/1.

Cena wywoławcza brutto 150.000,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie upraw rolnych oraz znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: „Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Działka uprawiana rolniczo.

Nieruchomość posiada utrudniony dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiegają linie energetyczne. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową przez działkę nr 92, ok. 12 m od drogi asfaltowej.

Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Wadium do przetargu w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do 11 grudnia 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Skulsk lub na konto: BS Ślesin O/Skulsk Nr 30853400061100016900122580 - z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr 2/1”. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wójt Gminy Skulsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia przetargu informując o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Skulsk i Sołectwie Gawrony oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.gmina-skulsk.pl i www.gmina-skulsk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (63) 268-20-18 wew. 111.

 

 

 

Wójt Gminy Skulsk

Andrzej Operacz