Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 13 listopada 2017 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 09/17

Miejscowość, 2017-11-13

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY
                        SZKÓŁ W  RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
                        UCZNIÓW GMINY REGIMIN”

 

ZADANIE 2: ZAKUP OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN
                        W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW
                        GMINY REGIMIN”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Do dnia otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt. 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

 

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.