Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 13 listopada 2017r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 13 listopada 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) 

 

Zawiadamiam

że w dniu 11.11.2017 r.  dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na działkach nr ewid. 145/2, 146/2, 146/3, 149, 150, 151 położonych w obrębie miejscowości Hucisko”, gmina Harasiuki w granicach oznaczonych na załączniku graficznym .

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

WÓJT  GMINY

 / - /  Henryk  BŹDZIUCH