Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Przetargi | 13 listopada 2017 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 13.11.2017 r.

 

271.31.2017

                                                        Uczestnicy postępowania

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy

w Strzegowie  i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 611984-N-2017 z dnia 2017.11.06

 

Gmina Strzegowo, jako zamawiający udziela na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, następujących wyjaśnień:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail, może to być jednak uzupełnienie do formy papierowej.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) cena jednostkowa netto może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki   podatku akcyzowego. Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. W pozostałych przypadkach Zamawiający wyklucza zmianę ceny jednostkowej.


Pytanie 4

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna
zmiana sprzedawcy?

 

Odpowiedź: Dla wszystkich PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana Sprzedawcy.

 

Pytanie 5

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

 

Odpowiedź: Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym jest firma Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31,  00-347 Warszawa.

 

Pytanie 6

Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu siedziby OSD ?

 

Odpowiedź: Adres siedziby OSD: Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,  80-557 Gdańsk.

 

Pytanie 7

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

 

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy dla punktów PPE o numerach: PL0037760000117851 i PL0037760000105424 wynosi 1 miesiąc. Dla pozostałych punktów PPE okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

 

Pytanie 8

Czy okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest zgodny z miesiącem kalendarzowym ?

 

Odpowiedź: Okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.


Pytanie 9

Czy zamawiający wymaga faktur zbiorczych ?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wystawiania faktur zbiorowych ale dopuszcza taką możliwość. Zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający przekaże wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w pliku excel?

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy dane potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w pliku excel ( załącznik nr 1 do projektu umowy)  jeżeli Wykonawca wystąpi o przesłanie tych danych.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający niniejszym modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wynikającym  z udzielonych odpowiedzi na pytania oraz dokonuje następujących zmian:

 

1. pkt. 13 w rozdziale XVI siwz otrzymuje brzmienie:

„13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo

Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędy Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

     NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.11.2017 roku, godz. 13:15”.”

 

2. pkt. 1 w rozdziale XVII siwz otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia  16.11.2017 r. do godz. 1300.”

 

3. pkt. 4 w rozdziale XVII siwz otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 1315  w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32.”

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP pod nr 500057476-N-2017 z dnia 06-11-2017 r. Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

              

 

              Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski