Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o ustaleniu warunków zabudowy na działce nr 26/31 w m. Pierkunowo, obr. geod. Antonowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 13 listopada 2017 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

 

                Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-           w sołectwie Pierkunowo – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 10 listopada 2017r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja
o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr geodezyjnym 26/31 położonej w obrębie geodezyjnym Antonowo, gmina Giżycko.

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się
z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze

z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49a k.p.a.).

Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 13.11.2017r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (ewentualnie innego organu II instancji).  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.