Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności

Przetargi | 10 listopada 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności.

 • Oznaczenie wg ewidencji: Węgorzewo, obr. geod. 01, Plac Wolności
 • Nr ewid. działek: nr ewid.791/19 wraz z udziałem 1/16 część w działce nr ewid. 791/22
 • Powierzchnia całkowita działek odpowiednio: 154 m2 i 834 m2,
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00017108/1 i OL2G/00023036/0,
 • Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr geod. 791/19 o kształcie prostokąta, poł. przy zbiegu ul. Zamkowej i Placu Wolności przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową ( usługi nieuciążliwe ) w zabudowie szeregowej, zbywana wraz z udziałem 1/16 części w działce nr geod. 791/22, stanowiącej wspólne podwórko wewnętrzne, w ramach którego nabywca może zrealizować 1 miejsce parkingowe. Na terenie zbywanej nieruchomości nr 791/19 występuje zieleń niska w postaci żywopłotów oraz zinwentaryzowane jest pojedyncze drzewo. Przez teren działki nr 791/19 przebiega nieczynna podziemna linia energetyczna średniego napięcia a przez teren działki nr 791/22 podziemna linia energetyczna niskiego napięcia.
 • Cena wywoławcza(netto): 60.000,-zł
 • Wysokość wadium: 12.000,-zł
 • Wysokość postąpienia minimum: 600,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w sali narad (II piętro).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 11 grudnia 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto Urzędu: PKO BP S.A. Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób, aby do dnia 11 grudnia 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu lub ich wpłatę w kasie Urzędu. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Węgorzewo-Śródmieście”( m.p.z.p.)- uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30.11.2011 r., teren przedmiotowej nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i usługowa (usługi nieuciążliwe). Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna - kontur MU.21. Teren elementarny ( MU.21 ) znajduje się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków, w stosunku do którego obowiązują przepisy ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1446 ze zm.). Podstawę opracowania szczegółowego projektu architektoniczno-budowlanego dla przyszłego inwestora stanowić będzie opracowany dla tego terenu PROJEKT KONCEPCYJNY ARCHITEKTURY ZABUDOWY KAMIENICOWEJ O FUNKCJI MIESZKALNO-USŁUGOWEJ W KWARTALE OZNACZONYM SYMBOLEM MU.21 W MPZP MIASTA WĘGORZEWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU autorstwa architekta mgr inż. Wojciecha Rafałko, posiadający pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku. Projekt koncepcyjny chroniony jest prawami autorskimi.
 9. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia planowanego na zbywanej nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia określającego termin rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przy czym za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku przewidzianego do realizacji zgodnie z założeniami m.p.z.p. oraz zgodnie z ww. projektem koncepcyjnym. Termin rozpoczęcia zabudowy ustala się na 2 lata od daty nabycia nieruchomości od Gminy Węgorzewo, a termin zakończenia zabudowy określa się na 4 lata od daty nabycia nieruchomości od Gminy Węgorzewo. Powyższe terminy będą dotyczyły każdego następnego właściciela nieruchomości.
 10. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości w wyżej określony sposób w terminie 4 lat od daty nabycia nieruchomości od Gminy Węgorzewo, nabywca nieruchomości zapłaci Gminie Węgorzewo karę umowną w wysokości 10% ceny nabycia brutto za każdy pełny rok opóźnienia, do wysokości ceny nabycia brutto przedmiotowej nieruchomości. Co do obowiązku zapłaty kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji, nabywca nieruchomości podda się egzekucji na zasadach i terminach określonych w protokole przetargu i akcie notarialnym, zgodnie z brzmieniem art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. W razie niewywiązania się przez nabywcę nieruchomości z nałożonego obowiązku, Gmina zastrzega sobie prawo prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego, któremu zostanie nadana klauzula natychmiastowej wykonalności.
 11. Nadto nabywca zobowiąże się ustanowić na nabywanych nieruchomościach na rzecz Gminy Węgorzewo hipotekę łączną do wysokości wylicytowanej ceny brutto powiększonej o 20%, zabezpieczającej zapłatę kary umownej, odsetek, kosztów postępowania, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji.
 12. Gminie Węgorzewo przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).
 13. Gmina Węgorzewo zastrzega sobie umowne prawo pierwokupu na okres 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
 14. Gmina Węgorzewo zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat na wypadek niezabudowania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektem koncepcyjnym opracowanym dla tego terenu oraz w przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości, kosztów sprzedaży oraz poniesionych uzasadnionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę Węgorzewo, o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości i będą zgodne z ustaleniami obowiązującego m.p.z.p.. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 15. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania wybudowanego obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem, na własny koszt, w porozumieniu z właścicielami sieci. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od sprzedającego bądź od gestora istniejących linii energetycznych ich usunięcia. Ponadto nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestora czynnej linii energetycznej nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu przez nieruchomość istniejącej linii energetycznej oraz na prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci, usuwania awarii lub przebudowy w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania.
 16. Niezbędnej wycinki drzew oraz zieleni niskiej w postaci żywopłotów, w związku z realizacją zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z założeniami m.p.z.p. oraz opracowanym projektem koncepcyjnym, nabywca dokona własnym staraniem i na własny koszt, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 17. Zgodnie z założeniami opracowanego projektu koncepcyjnego wjazd do wnętrza kwartału ( wspólne podwórko – dz. Nr geod. 791/22 ) przewidziany jest w postaci dwóch przejazdów bramowych usytuowanych na działce nr geod. 791/16 i działce mającej aktualnie nr geod. 791/21. Nabywca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt lub współdziałając w tym zakresie z właścicielami działek oznaczonych nr geod. 791/17 i 791/18, do wykonania na działce nr geod. 791/16 wjazdu na teren działki nr 791/22, który będzie służył również przyszłym nabywcom kolejnych działek w obrębie tego kwartału.
 18. Potencjalni nabywcy mogą, w okresie do dnia 11.12.2017r. za indywidualną, pisemną zgodą Urzędu Miejskiego, dokonywać odkrywek sprawdzających nośność gruntu. Teren, po dokonaniu odkrywki, należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 19. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższe nieruchomości powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jedn. tekst Dz. U z 2016 r., poz. 1061 ze zm. ).
 20. Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 21. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.