Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo

Przetargi | 10 listopada 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo.

 

Nieruchomość nr 1:

 • Nr ewidencyjny: 54/17
 • Powierzchnia: 0,1163 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00023964/4/3,
 • Przeznaczenie: Działka gruntu zabudowana murowanym ( cegła i kamień polny ) bud. gospodarczym o pow. użytkowej 381,60 m2, z wysokim dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Na terenie działki, zgodnie z mapą, usytuowane są następujące sieci: sieć wodociągowa, nieczynne przyłącze wodociągowe do sąsiedniej nieruchomości nr geod. 54/18, dwa przyłącza energetyczne w tym jedno do budynku znajdującego się na przedmiotowej działce i kolejne przebiegające do sąsiedniej nieruchomości nr geod. 564/18 wraz z odgałęzieniem ( dł. ok. 1 m ) do nieruchomości nr geod. 54/24. Aktualnie nie ma możliwości korzystania z mediów w postaci energii elektrycznej i wody.
 • Cena wywoławcza: 74.200,- zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 10.000,- zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 750,-zł

Nieruchomość nr 2:

 • Nr ewidencyjny: 54/18
 • Powierzchnia: 0,1249 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00023964/4/3,
 • Przeznaczenie: Działka gruntu zabudowana murowanym ( cegła i kamień polny ) bud. gospodarczym o pow. użytkowej 410,40 m2, z wysokim dachem dwuspadowym, krytym papą na lepiku. Na terenie działki, zgodnie z mapą, usytuowane są następujące sieci: sieć wodociągowa, nieczynne przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne. Aktualnie nie ma możliwości korzystania z mediów w postaci energii elektrycznej i wody.
 • Cena wywoławcza: 77.200,- zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 10.000,- zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 780,-zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 07 grudnia 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 07 grudnia 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 4. Powyższe nieruchomości nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją ustalającą warunki zabudowy.
 5. Nieruchomości obciążone są nieodpłatną służebnością przesyłu polegająca na:
  a) prawie korzystania z działki gruntu nr geod. 54/17 na obszarze o powierzchni 152 m2, tj. obszarze terenu o długości 38 m i szerokości 4 m, tj. po 2 m po obu stronach osi wzdłuż sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącego przyłącza wodociągowego, remonty, naprawy awaryjne i wymiany w ramach ustanowionej służebności oraz polegającą na zgodzie na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw awaryjnych i wymiany przyłącza wodociągowego,
  b) prawie korzystania z działki gruntu nr geod. 54/18 na obszarze o powierzchni 162,80 m2, tj. obszarze terenu o długości 40,70 m i szerokości 4 m, tj. po 2 m po obu stronach osi wzdłuż sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącego przyłącza wodociągowego, remonty, naprawy awaryjne i wymiany w ramach ustanowionej służebności oraz polegającą na zgodzie na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw awaryjnych i wymiany przyłącza wodociągowego
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 7. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu lub ich wpłatę w kasie Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 10. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się wcześniej ze stanem nieruchomości. Zainteresowani nabyciem powyższych nieruchomości, mogą je obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych tj. spółką Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, tel. kontaktowy: 87-427-59-34.
 11. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Nabywca w będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany i co do tego nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 13. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
 14. Informacji n temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 15. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.