Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami geodezyjnymi działek : 193/6 o powierzchni 0,7514 ha, 193/7 o powierzchni 0,7515 ha, 193/8 o powierzchni 0,7512 ha, karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 10 listopada 2017 08:59 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ     GNIEWKOWA


                                          o g ł a s z a

 

III  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanych  położonych w  Gniewkowie  przy ulicy Zajeziernej , oznaczonych numerami  geodezyjnymi  działek :

                                              193/6  o powierzchni 0,7514 ha              
                                              193/7  o powierzchni 0,7515 ha
                                                             193/8
  o powierzchni 0,7512 ha

karta mapy 2, zapisane  w księdze wieczystej  KW  BY1I/00023431 /1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

PRZETARG

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11
w dniu 15 grudnia 2017r. od  godz. 9,00 ( w odstępach 10 min.) w sali nr 20 .
Przeprowadzone przetargi : I  przetarg w dniu  31 sierpnia 2017r.  – brak oferentów
                                                       II przetarg w dniu  12 października 2017r.- brak oferentów

1. Ceny wywoławcze  nieruchomości  wynoszą:
 - działka  nr 193/6 -  175.000,- zł , słownie :  sto siedemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 
 - działka  nr 193/7 -  175.000,- zł , słownie :  sto siedemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 
 - działka  nr 193/8 -  175.000,- zł , słownie :  sto siedemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 

2. Nieruchomości są wolne od obciążeń .
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferent zagraniczny ma możliwość  nabycia nieruchomości zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  kwocie:
po  30.000,- zł,  słownie : trzydzieści tysięcy złotych  dla każdej z działek  na
konto Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005   prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie w terminie
do dnia 11  grudnia 2017r.  ( datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto ).
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki .
5.  Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
6.  Powyższe działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/282/2014 r. z dnia 30 kwietnia 2014r. i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem P/U  przeznaczonym na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.

                                                                          -  2  -


7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .
8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od   
 zawarcia  umowy notarialnej.              
9. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
10. Postąpienie ceny nie może być niższe niż  2.000,- zł, słownie : dwa tysiące  złotych,
 wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy licytacji z zaokrągleniem do pełnych
 dziesiątek   złotych.  
11. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
 przetargowej dowód osobisty.
 12. Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
 upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
 z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
 prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
 rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
 dzień  przetargu.
 13. Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
 14. Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.
 15. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności
 nieruchomości i   płatna jest w terminie do dnia zawarcia umowy notarialnej   
 ( pomniejszona  o kwotę  wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w 
 Gniewkowie   Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  
 Piastowski Bank  Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
 16. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony 
  przez  strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 17. Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji
 gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić
 nabywca w  razie potrzeby na własny koszt.
 18. Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

 

 

                Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.