Bazagmin.pl

Aktualności

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola na działkach nr 60/6 i 60/7 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

Aktualności | 09 listopada 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak: RR-AB.6733.15.2017                                                                                                                                                                                                                               Szczytno, dnia 02.11.2017 r..

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola na działkach nr 60/6 i 60/7 w obrębie geodezyjnym Nowiny, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

 

          Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,                      ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

            Od opisanej powyżej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania                                     do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty  wywieszenia powyższego obwieszczenia.

                                                                                                                                                                                                       

           

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.