Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 09 listopada 2017 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Domaniów, dnia 9 listopada 2017 r.

RIR.6733.7.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z wnioskiem TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków – działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Marceluka, złożonym w dniu 6 listopada 2017 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 6 listopada 2017 roku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV oraz elektroenergetycznej stacji słupowej SN/nN”, na części działki nr 269 położonej w obrębie ewidencyjnym Piskorzów w gminie Domaniów.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.”

 

W myśl art. 28  ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Jednocześnie na podstawie z art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że po przeprowadzeniu procedury administracyjnej zostanie wydana stosowna decyzja w niniejszej sprawie.

 

Na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informu o uprawnieniach przysługujących wszystkim stronom postępowania do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania przez możliwość przeglądania akt sprawy, w tym zapoznania się z projektem decyzji, oraz wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Strony z uprawnień mogą skorzystać w Urzędzie Gminy Domaniów pod adresem Domaniów 56, 55-216 Domaniów [w godzinach urzędowania tj. pn.,wt.,czw. 700 – 1515 , śr.  800 – 1615, pt. 700 – 1400 , pokój nr 3 (parter)].

 

Z up. WÓJTA

mgr Dorota Sala

SEKRETARZ GMINY

______________________________

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Krzysztof Witkowski,

inspektor ds. planowania przestrzennego

tel. 71 / 382-81-23

e-mail: k.witkowski@gminadomaniow.pl 

Załączniki