Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2017 r.

Komunikaty | 09 listopada 2017 12:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.25.2017.HP2.5

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 09 listopada 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 24.10.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Krzysztofa Rochowicza Dyrektora Oddziału Ciechanów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod nazwą „zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Łydyni od km 23+755 do km 28+900, m. i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski” na działkach o nr ew.:

- 194, 209, 210, 211, 245, 246, 247, 248, 249, 250 i 251 w obrębie Niechodzin gmina Ciechanów,

- 1, 25, 27, 34, 37/1, 37/2, 49/1, 58, 59, 71, 75, 79, 91, 92, 93/1, 94/1, 96, 97, 98, 99, 104, 216/1 i 226/1 w obrę-

  bie Nużewo gmina Ciechanów,

- części 3, 28/7 i 28/23 w obrębie Szczurzyn gmina miejska Ciechanów.

 

                Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zas-trzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów i Urzędu Miasta Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysom sołectw: Niechodzin i Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit