Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” dla wybranych placówek oświatowych Gminy i Miasta Nisko”

Przetargi | 09 listopada 2017 11:51 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Centrum Usług Wspólnych

w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a

 

CUW.341.15.2017                                                                             Nisko, dnia 9.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:

Dostawa  pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno  –  komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” dla wybranych placówek oświatowych Gminy i Miasta Nisko”.

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego :

Centrum Usług Wspólnych w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a.

2.Tryb zamówienia : Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r poz. 1579)

3.Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno  –  komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” dla wybranych placówek oświatowych Gminy i Miasta Nisko”.

1)      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku  - 2 zestawy interaktywne 

2)      Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 3 w Nisku  -  2 zestawy interaktywne

3)      Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 4 w Nisku  - 2 monitory interaktywne

4)      Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 5 w Nisku  - 1 zestaw interaktywny, 4 projektory

5)      Publiczna Szkołą Podstawowa w Zarzeczu     - 2 zestawy interaktywne

6)      Publiczna Szkołą Podstawowa w Nowosielcu - 1 zestaw interaktywny, 1 monitor interaktywny

 

Szczegółowe warunki zamówienia określone zostały w SIWZ.

 

Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od. 9:30 do 12:30, tel. 15 8415 684.

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Przewidywany termin wykonania ustala się do 15.12.2017 r.

5. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w terminie do dnia 21.11.2017 r. do godz. 9:00 w pok. nr 8 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a.

6. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w  Centrum Usług Wspólnych w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a  w dniu 21.11.2017 r o godz. 9:00.

7. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki