Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90 oraz przyłącza PE32 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno

Aktualności | 09 listopada 2017 08:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Stanisława Ciborowskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „INSTALSANIT” s.c. z siedzibą 10-718 Olsztyn, ul. J. Dubiskiego 21, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90 oraz przyłącza PE32 na terenie działek nr 111/1, 113/1, 114/8, 116/2,117/7, 117/8, 149/1, 150/7, 150/8, 151/1, 155/1, 158/6, 158/8, 159/2, 167/6, 167/8, 176/6, 176/9, 176/11 i 177 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).