Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 08 listopada 2017 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów,07.11.2017r.

 

 

Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów  z późn. zm. zwołuję  posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

 

Porządek obrad:

 1. 1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. 2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
 4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2017 rok.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
 6. Dyskusja w sprawie ceny skupu drewna dla celów obliczenia wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
 7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ciechanów.
 9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek.
 12. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Gumowo.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                        Anna Przybyłowska