Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedzi na zapytania dot. ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyk. " Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże rokocinie

Przetargi | 13 października 2017 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.16.2017.MF                                                             Starogard  Gd. 12.10.2017r.

 

Uczestnicy postepowania przetargowego

 

                 Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. :Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w  biuletynie UZP nr 591763-N-2017 z 25.09.2017r.
  wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień;

     Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn; Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.
  wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień;

 

  1. Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1. 3 a określił, iż zakres obejmuje zaprojektowanie ok. 8164 km sieci grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i ok. 0,122 km. Proszę o informację czy w zakres wchodzi faktycznie zaprojektowanie 8164 km, czy to pomyłka i do zaprojektowania jest 8,164 km sieci? Proszę o weryfikację i zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Do zaprojektowania jest razem 8,164 km sieci w zakresie, który uwidoczniono w części rysunkowej  projektu koncepcyjnego. W  części opisowej SIWZ dotyczącej cz.3 zamówienia i w opisie PFU  w pozycji sumującej poszczególne wymienione długości docinków  wystąpił błąd pisarski.  Natomiast w wyniku szczegółowych rozwiązań projektowych  obejmujących zaprojektowanie sieci ks. dla terenu opisanego w PFU i w koncepcji technicznej, długość  planowanej do zaprojektowania sieci może ulec zmianom.

 

  1. Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1. 3a i 1.3b określił, iż zakres obejmuje zaprojektowanie ok. 8164 km sieci grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i ok. 0,122 km przyłączy oraz 1 przepompownię ścieków oraz zaprojektowanie wymiany urządzeń w istniejących przepompowniach ścieków: 2 szt. w Jabłowie, 1 szt. w Koteżach (razem 3 szt.). Natomiast w koncepcji rozbudowy kanalizacji wybrany wariant nr 1 określa, że planowana jest nowa przepompownia PP1 w Dąbrówce oraz modernizacja 4 szt. istniejących przepompowni: PP0, i-P1, i-P2 oraz i-P3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.  W  części opisowej  koncepcji projektowej pkt 2.1 opisano zakres  wariantu 1.     dotyczący  robót modernizacyjnych  w istniejących przepompowniach .

Natomiast w pkt  3.1 opisu koncepcji  w cz. rysunkowej, odniesiono się  do konieczności  przewidzenia możliwości wystąpienia zmian w zaprojektowanej przepompowni/tłoczni nr T5/1(wg projektu dot. cz.2 zamówienia), a oznaczonej w koncepcji jako P0.  Zamawiający wskazuje, iż  w ramach prac projektowych   dotyczących projektowania cz.3 zamówienia   należy dokonać (obliczeniami sprawdzającymi  w trakcie prac projektowych) sprawdzenia, czy zaprojektowane pompy w zakresie mocy ,  wydajności i wysokości podnoszenia będą właściwe do  przetłaczania ścieków w inne miejsce niż zakładał projekt dot. cz.2 zamówienia  i wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie mocy i wydajności pomp na tej przepompowni  oraz w zakresie doboru średnicy odcinka zaprojektowanego odcinka rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z tłoczni T5/1.  Ze względu na konieczność zaprojektowania i wykonania dłuższego odcinka rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z  zaprojektowanej przepompowni/tłoczni T5/1.

W związku z  zaistniałą sytuacją    i możliwych do wystąpienia trudności w realizacji zadania w przypadku wykonywania zamówienia przez odrębnych Wykonawców, zamawiający wyłącza  z zamówienia z cz.2 wykonanie kompletnego obiektu tłoczni nr T5/1 i włącza jej wykonanie  oraz całego rurociągu tłocznego do zamówieniach.  cz.3.   

 

  1. Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił schemat graficzny  do programu funkcjonalno-użytkowego. Na schemacie został zaznaczony kolorem jasnoniebieskim przerywaną linią projektowany wodociąg w m. Dąbrówka o dł. 0,7 km. Natomiast w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1. 3 nie podano, iż w zakres cz. 3 wchodzi zaprojektowanie i wykonanie wodociągu.  Proszę o wyjaśnienie.
  2. Odp.    W zakresie projektowanych sieci, należy  uwzględnić tylko zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędna przepompownią /tłocznią oraz  wykonanie rurociągu tłocznego na odcinku od przepompowni T5/1.  Schemat graficzny programu funkcjonalno-użytkowego pokazuje także zlokalizowanie innych sieci , które zostały zaprojektowane wg. odrębnego zamówienia . Wykonanie  oznaczonego w schemacie wodociągu o dł. 0.7 km nie jest objęte niniejszym zamówieniem.
  3. Proszę o informację czy schemat graficzny programu funkcjonalno-użytkowego dotyczy tylko cz. 3 zamówienia?

Odp. Schemat graficzny stanowi materiał pomocniczy pokazujący  tylko orientację    przedsięwzięcie względem miejscowości.  Szczegółowy zakres zamawianych opracowań i robót jest uwzględniony w  załączonej do SIWZ koncepcji technicznej.

  1. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie na schemacie graficznym zakresu zamówienia dla cz. 2 z lokalizacją tłoczni, kanałów grawitacyjnych, tłocznych, wodociągu oraz planowanego zakresu dla cz. 3 z 2 z lokalizacją tłoczni/przepompowni, kanałów grawitacyjnych, tłocznych. Na załączonym schemacie jednym kolorem oznaczono sieci istniejące i zaprojektowane.
  2. Szczegółowy,  graficzny zakres cz. 3 zamówienia jest zawarty w koncepcji technicznej. Wodociąg wskazany w schemacie  orientacyjnym do PFU nie jest objęty zamówieniem (patrz odp. na pytanie 3). 

 

Graficzną cześć zamówienia nr 2  przedstawiają rysunki projektu zagospodarowania nr. 2, 3, i 4.      Zamawiający uzyskał od projektanta podzieloną na dodatkowe arkusze wersję cyfrową projektu, z odpowiednią  jakością czytelności wszystkich elementów rysunków,  które   umieszczone  zostają na stronie BIP w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 

 

  1. Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1. 3 a określił, iż zakres obejmuje zaprojektowanie ok. 8.164 km sieci grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i ok. 0,122 km. W materiałach przetargowych znajduje się również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie na stronie 4 określono, iż projekt przewiduje wykonanie rur PVC 200 mm dł. 1433 m, rur PE 125 mm dł. 1416 m, rur PE 180 mm dł. 5315 m (łącznie 8164 m) oraz rur PVC 160 mm dł. 122 m. Te ilości zgadzają się z ilością podaną w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia. W decyzji natomiast podano jeszcze rurę PE 63 mm dł. 20 m, o której nie ma mowy w opisie przedmiotu zamówienia. Proszę o wyjaśnienie czy ten rurociąg wchodzi w zakres zamówienia i czego dotyczy.

Odp.  Podane w w/w decyzji środowiskowej  wykonanie rury PE 63 mm o długości około. 20 m, dotyczy wykonania przyłącza wody do  projektowanej przepompowni/tłoczni w Dąbrówce  i także jest opisana w PFU  w pkt. 2.3. stanowiącym wytyczne  inwestorskie związane z realizacją zamówienia.

Załączniki;

- Projekt budowlany bud. sieci k.s .w Rokocinie, mapy z proj. zagospodarowania,  rys. nr 2, 3 i 4 z podziałem na dodatkowe arkusze i z zaznaczeniem na nich pogrubioną linią przebiegu  zaprojektowanych sieci k. s. objętych zamówieniem oznaczonych jako I etap.

- projekt budowlany  bud. sieci k.s .w Rokocinie  cz  szczegółowa  -  profile  sieci . 

                                                                                                                         Z up. Wójta

                                                                                                                           Marian Firgon

                                                                                                                     Inspektor ds. rozwoju gminy

Załączniki