Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-782/1).

Komunikaty | 13 października 2017 12:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WPI.6733.20.2017.PR                                                                                                                                   Giżycko, dnia 13.10.2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GIŻYCKA

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku (dz. nr ewid. 2-782/1).

 

            W związku z powyższym informuję, że z zakresem projektowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al.1 Maja 14, pokój nr 114 (Wydział Planowania i Inwestycji) i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 27.10.2017 r.

 

 

                                                                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                 Podinspektor

                                                                                                                                                Wydziału Planowania i Inwestycji

 

                                                                                                                                                               Paulina Rakus

 

Załączniki