Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 13 października 2017 11:13 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk                                                                             Skulsk, dnia 13.10.2017r.

ZP.6733.8.2017

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

               Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy                      z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)

 

zawiadamia

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Szymona Siwińskiego działającego w imieniu Firmy Usługowo-Handowej KLM System, 62-025 Kostrzyn Wlkp, ul. Piasta 6/12 pełnomocnika P4 Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę  bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3141 w miejscowości Przyłubie, działka nr 231/2, obręb Lisewo.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk oraz przekazane do sołtysa miejscowości Lisewo z prośbą o podanie                            do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy  ul. Targowej 2    w Skulsku (pok. nr 11).

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                        z  up.Wójta

                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                                          /-/ Jarosław Goiński